İSTİHBARAT

Rekabetçi zeka (Competitive intelligence-CI), kurumsal performansı iyileştirmek için rekabet ortamı hakkında bilgi üretmede kullanılan süreç ve ileriye dönük uygulamalardır. Birden çok kaynaktan bilgilerin sistematik olarak toplanmasını ve analizini ve koordineli bir CI programını içerir. Bir kuruluş için stratejik karar vermede yöneticileri ve yöneticileri desteklemek için ihtiyaç duyulan ürünler, müşteriler, rakipler ve çevrenin herhangi bir yönü hakkında istihbarat tanımlama, toplama, analiz etme ve dağıtma eylemidir. CI, kişinin rekabet gücünü artırmak için iş dışındaki dünyada neler olduğunu anlamak ve öğrenmek anlamına gelir. Kişinin genel olarak endüstrisi ve ilgili rakipleri de dahil olmak üzere dış çevresi hakkında mümkün olan en kısa sürede mümkün olduğunca çok şey öğrenmesi anlamına gelir.

 

CI’nin başka bir tanımı, onu piyasadaki risklerin ve fırsatların belirgin hale gelmeden önce erken tanımlanmasından sorumlu organizasyonel işlev olarak görür (“erken sinyal analizi”). Bu tanım, kütüphaneler ve bilgi merkezleri gibi işlevler tarafından gerçekleştirilen geniş çapta mevcut olgusal bilgilerin (piyasa istatistikleri, finansal raporlar, gazete kupürleri gibi) yayılması ile verim sağlamayı amaçlayan gelişmeler ve olaylara bir bakış açısı olan rekabetçi istihbarat arasındaki farka odaklanmaktadır; rekabet avantajı.

CI terimi genellikle rakip analizi ile eş anlamlı olarak görülür, ancak rekabetçi zeka, rakipleri analiz etmekten daha fazlasıdır; tüm çevreyi ve paydaşları kapsar: müşteriler, rakipler, distribütörler, teknolojiler ve makroekonomik veriler. Aynı zamanda karar verme aracıdır.

 
HHH
 
 

Dünya ticaretinde hiper rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi ihracatçılarımızı doğru zamanda doğru hamleler yapmaya mecbur kılmaktadır. 

Potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, doğru hedef pazar tespiti, pazara girmeden önce yerli ve yabancı firmalar ve müşterilerle ile ilgili yapılan analiz ve araştırmaların önemi günden güne artmaktadır. 

Günümüz pazarında rekabet önemli bir husus haline gelmiş ve küresel pazarı tanımak ihracatçının önceliklerinden biri olmuştur.

“Dış Ticaret İstihbarat Kanalları” danışanlarımızın, çeşitli bilgi bankalarını kullanarak ürünleri için en uygun pazarları tespit etmelerine, pazardaki rekabet koşullarını analiz edebilmelerine, pazardaki rakip firmalar ve müşteriler hakkında bilgi toplayabilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 Bu hizmetimizin sağladığı bilgiler ışığında danışanlarımız rakip firmalar ve müşterilerini daha iyi tanıyacak, faal oldukları pazarlara dair daha fazla bilgi sahibi olabilecektir.

Pazarlama ve stratejik yönetimde rekabet analizi, mevcut ve potansiyel rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin bir değerlendirmesidir. Bu analiz, fırsatları ve tehditleri belirlemek için hem saldırı hem de savunma stratejik bağlamı sağlar. Profil oluşturma, verimli ve etkili strateji oluşturma, uygulama, izleme ve ayarlama desteğinde tüm ilgili rakip analizi kaynaklarını tek bir çerçevede birleştirir.

Rekabet analizi, kurumsal stratejinin önemli bir bileşenidir.  Çoğu firmanın bu tür analizleri yeterince sistematik olarak yapmadığı ileri sürülmektedir. Bunun yerine, birçok işletme, “her yöneticinin sürekli olarak aldığı rakipler hakkında bilgi parçacıkları yoluyla elde edilen gayri resmi izlenimler, varsayımlar ve sezgiler” olarak adlandırılan şey üzerinde çalışır. Sonuç olarak, geleneksel çevresel tarama, sağlam rakip analizi eksikliği nedeniyle birçok firmayı tehlikeli rekabetçi kör noktalar riskiyle karşı karşıya bırakır. Müşterilere mümkün olan en iyi ürün veya hizmeti sunmak için çeşitli iş aşamalarında rakip analizi yapmak önemlidir.

BİZ
 

Uluslararası Ticari İstihbaratı Üç Ana Başlıkta İnceliyoruz.

 
 

Teknik

İstihbarat

 
 
 
 
 
 
 
 

Yurt Dışı Firma

İstihbaratı

 
 
 

Yurt Dışı Sektör

Raporu

teknik1
 
 

Teknik istihbarat, teknoloji inovasyonu, teknoloji tahmini, ürün tasarımı, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanlarında daha iyi karar vermek amacıyla bir kuruluşun rekabetçi ve teknik ortamını izlemeye odaklanan sistematik bir süreçtir. Uzun vadeli iş stratejileri benimsemeye teknoloji risklerini yönetmek için yatırım taktiklerini inceler.  Bu hizmet kapsamında danışmanlığını yaptığımız firmalarımıza, ürün ve sektörleri ile ilgili alınmış patentler ve teknik çizim bilgileri, uluslararası makale ve sektörel raporlar temin ediyoruz. Bu hizmetteki temel amaç firmalarımızın ürün geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak, sektörlerindeki akademik dokümanlardan ve uluslararası raporlardan faydalanmalarını sağlamaktır.

 
 
vwr
yURT dIŞIO
 
 

 Yurt dışı firma istihbaratı hizmetimiz, işletmeler tarafından iş bilgilerinin veri analizi ve yönetimi için kullanılan stratejileri içerir. Yurt dışı firma istihbaratının işlevleri arasında raporlama, çevrimiçi analitik işleme, analitik, gösterge panosu geliştirme, veri madenciliği, süreç madenciliği, karmaşık olay işleme, kıyaslama, metin madenciliği, tahmine dayalı analitik ve kuralcı analitik bulunur. Bu hizmet ile danışmanlığını yaptığımız firmalarımıza, yurtdışında ticaret yapacakları firmalar hakkında veri tabanlarımızdan istihbari bilgiler temin ediyoruz. İlk defa ticari ilişki kuracak firmalar, karşı firma hakkında iletişim bilgisinden, firmanın mensubu olduğu şirket grubu bilgisine, yıllık ortalama satış rakamlarından, firma yöneticilerinin ve ortaklarının isimlerini ve firmanın distribütörlerine kadar detaylı bilgiler alabileceklerdir.

 
 
 
SEKTÖR
 

Şirketimiz tarafından istihbarat alanında verilen hizmetlerden biri de Yurt Dışı Sektör Raporu hizmetidir. 

Özellikle tedarikçi şeklinde dış ticaret yapan firmalarımız için düşünülen bu hizmette, hedef olarak belirlenen ülkelerde hangi sektörde hangi ürünlerin yoğunlukla ithal edildiğini inceleyen bir rapor hazırlıyoruz.

  Bu rapor kapsamında 9 adet hedef sektör belirliyor ve bu sektörlerin son 5 yılda ve içinde bulunulan yılın üçer aylık dönemlerinde dünya genelinden ve Türkiye’den ne kadar ithal edildiği, ilgili ürün bazında hedef ülkenin ne kadar gümrük vergisi uyguladığı ve ürün bazında rakip ülkelerin hangilerinin olduğunu bildiriyoruz.

 
 
bank

Kurumsal

 

Alanında Profesyonel Ekibimiz ile Gelişmek ve Büyümek İsteyen Şirketlere, Hizmetlerimizle Çözüm Ortağı Oluyor, Yeni Pazarlara Açılma Süreçlerinde Yanlarında Yer Alıyoruz.

 

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin